SCAMPI ROD

FORTE SCAMPI ROD คันเบ็ดตกปลา ชิงหลิว เอนกประสงค์สามารถใช้ ตกกุ้ง ตกปลา ตกปู ไปได้ทุกที่สีเขียวสวยงาม เข้ามือกระชับมี 1 ความยาว ให้เลือก 1.8m

FORTE SCAMPI ROD

 

              MODEL SECTION WEIGHT PRICE

        168-SCAM/1.5/GRN

        168-SCAM/1.8/GRN

          3 ท่อน

          4 ท่อน

           18 กรัม

           22 กรัม

             320 บาท

                 320 บาท

 

  "SO EXCITED TOGETHER"

 สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-718-2825

 

 

 

 

 

 

Visitors: 10,013,997